Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a euroshorttrack2020.com honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom
Adatvédelmi nyilatkozat önkénteseknek
2020. január 24–26.
Debrecen Főnix Csarnok

Adatvédelmi nyilatkozat önkénteseknek

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Adatkezelési tájékoztatója

Rendezvényeken résztvevő önkéntesek számára

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja, alkalmazott jogszabály

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 2., Elérhetőségek - e-mail: info@hunskate.hu, telefonszám: +36 1 252 2369, továbbiakban: „MOKSZ”) által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelési elveket a hatályos jogszabályokkal összhangban.

A MOKSZ, mint országos sportági szakszövetség jogosult hazai és nemzetközi korcsolya sportágba tartozó rendezvények, sportesemények szervezésére és lebonyolítására.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama, az adatkezeléssel érintett jogai) tartalmazza.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Rendelet”) az irányadó.

 

2. A MOKSZ által kezelt személyes adatok köre

A MOKSZ önkéntes adatbázisába regisztráló személyek önkéntesen, szabad akaratukból az alábbi személyes adataikat adják meg:

 • név
 • születési idő
 • nem
 • lakcím
 • e-mail
 • telefonszám
 • veszély esetén értesítendő személy és elérhetősége
 • nyelvismeret
 • iskolai végzettség
 • jelenlegi munkahely, beosztás /iskola, szak
 • rendelkezik-e jogosítvánnyal
 • számítógép ismeretének szintje
 • tud-e korcsolyázni
 • rövidpályás gyorskorcsolya ismerete (nincs, szurkoló, versenyző, stb.)
 • eddigi önkéntes tapasztalata
 • ráérési napok megadása
 • szállásigény
 • van-e bármilyen allergiája, ételérzékenysége vagy különleges étrendje
 • pólóméret
 • közösségi szolgálati igazolás szükségessége

 

3. Adatkezelés célja

A MOKSZ adatbázist kíván építeni azon természetes személyekből, akik önkéntesként részt kívánnak venni az általa szervezett sporteseményeken azok sikeres lebonyolítása érdekében.

A regisztrációs felületen megadni szükséges adatok kezelésére a fenti cél megvalósulása érdekében van szükség, a személyes adatok megadásának további célja, hogy az önkéntes adatbázisba regisztráló személyek számára személyre szabott részvételi lehetőséget biztosítson a MOKSZ az általa lebonyolítandó sporteseményeken.

 

4. Adatkezelés időtartama

A 3. pontban meghatározott cél figyelembe vételével a MOKSZ a személyes adatokat a regisztráció önkéntes által történő megszüntetéséig kezeli, illetőleg amennyiben az önkéntes valamely sportrendezvényen valóban részt vesz, abban az esetben az adott sportrendezvényen való részvételétől számított 5 évig jogosult a MOKSZ kezelni a szükséges személyes adatait.

 

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A MOKSZ hatósági felszólítás, vagy feljelentés megtétele hiányában az általa kezelt személyes adatokat más részére nem adja át, ahhoz közvetlenül csak adatfeldolgozói férnek hozzá.

A tevékenységben adatfeldolgozóként vesz részt:

ISport Kft.

székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

elektronikus levélcíme: info@hunskate.hu

Az ISport Kft. a MOKSZ 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely jogosult a MOKSZ rendezvényeinek a lebonyolításában való részvételre.

 

Willing - Next Level Volunteering in Sports Egyesület

székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 1. fszt. 2.

A Willing - Next Level Volunteering in Sports Egyesület önkéntesek szervezésével foglalkozó egyesület, amely abban az esetben jogosult a MOKSZ önkéntes adatbázisába regisztráló személy adatainak megismerésére, ha ehhez az önkéntes kifejezetten hozzájárult.

 

6. A személyes adatok forrása

A személyes adatokat az önkéntes személy adja meg, a MOKSZ önkéntes adatbázisába történő regisztráció során. Más forrásból a MOKSZ személyes adatokat nem gyűjt.

 

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulása, amely önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul.

 

8. Az önkéntest megillető jogok

A Rendelet alapján az önkénteseket az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog: Az önkéntes jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
 • hozzáféréshez való jog: Az önkéntes jogosult arra, hogy a MOKSZ-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a folyamatban lévő adatkezelésről további tájékoztatást kérjen.
 • helyesbítés joga: Az önkéntes jogosult arra, hogy kérésére a MOKSZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • törléshez való jog: Az önkéntes jogosult arra, hogy kérésére a MOKSZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a MOKSZ pedig köteles arra, hogy az önkéntesre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • adathordozhatósághoz való jog: Az önkéntes jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MOKSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a MOKSZ akadályozná.
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az önkéntes a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Panasztételhez való jogát az önkéntes az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, cím: 1143 Budapest, Stefánia út 2., Elérhetőségek - e-mail: info@hunskate.hu, telefonszám: +36 1 252 2369

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Az önkéntes hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

 

Támogatók
Szervező
Helyi szervezők
Stratégiai partnerek
Hivatalos szponzorok